Je thuisvoelen op ons kindcentrum

Wanneer uw kind 2 jaar is mag het naar de peuteropvang it lyts finster. Wanneer uw kind 4 jaar wordt mag uw kind naar de basisschool en kan het naar ikc it iepen finster.  

Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen zich op hun school thuis voelen. Daarom besteden we graag veel aandacht om ouders goed te informeren wanneer zij zich over de vraag buigen welke school voor hun kind de juiste is.
De informatie op deze website helpt daar aan mee, maar vanzelfsprekend ontvangen we u ook graag op ikc it iepen finster. U kunt dan zelf ons kindcentrum bekijken en u in een persoonlijk gesprek laten informeren. Graag geven we u antwoord op de vragen die u heeft.
Bel ons gerust wanneer u een afspraak wilt maken. Ons nummer is 0517 - 64 14 24.

Integraal kind centrum it iepen finster

Binnen ons ikc werken peuteropvang en basisschool nauw samen. We stemmen als één team onderwijs, opvang en ontwikkeling op elkaar af. Wij werken vanuit één pedagogische visie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier bij ons komen, dat doen we door te zorgen voor structuur, respect en eigen inbreng. Zo creëren we een leer- en leefomgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van kennis, ervaring en vaardigheden van onze ouders en externe professionals.

Een fijne plek om te leren

Ikc it iepen finster is gehuisvest in een modern en veilig gebouw dat bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Zo hebben we lokalen waarin kinderen de ruimte hebben, kunnen alle klassen gebruik maken van digitale schoolborden, en werken leerlingen gemakkelijk samen dankzij geschakelde lokalen en een modern leerplein. Voor de jongste groepen hebben we lokalen die speciaal voor hen zijn ingericht. Daarnaast hebben we een uitdagend schoolplein.

Pedagogisch kader

Op ikc it iepen finster willen wij ruimte geven aan het eigene van elk kind, dat een kind zichzelf kan zijn. Wij willen kinderen mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces. We zien vorming door de school als een pedagogische opdracht. Het ontwikkelen van mens-zijn is bij ons een opvoedingsdoel. Waar het bij ons om draait is zelfvertrouwen en betrokkenheid bij en verbondenheid met elkaar. Sterk in samenzijn. We werken samen en bespreken wat goed gaat en waar dingen mis gaan. Wanneer we elkaar aanspreken op ons gedrag, dan doen we dat opbouwend en positief. Afspraken maken we dan ook samen met de kinderen en hangen zichtbaar in school.

Ons visie gaat uit van; Sterk in samenzijn.
Bijbehorende kernwaarden zijn: veiligheid en respect, autonomie, ambitieus en ruimte om te groeien.

Eigenaarschap

We vinden het belangrijk dat een kind zichzelf kan zijn en vanuit eigenaarschap leert en leeft. We willen ruimte geven aan eigen initiatief en aansluiten bij de behoefte van elk kind. We willen kinderen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, en de ander voor onze leefomgeving.

Onderwijs op maat

Ieder kind ontwikkelt zich anders. Wij anticiperen daar op. Is bijvoorbeeld een ander tempo nodig, extra ondersteuning of meer uitdaging, dan zorgen we daar voor. Vaak biedt de leerkracht die hulp, met steun van onze intern begeleider en het kwaliteitsteam. Is er méér nodig, dan roepen we hulp van externe deskundigen in.

Samenhangend onderwijs

Vorig schooljaar starten we met een nieuwe vorm van onderwijs; wereldoriëntatie wordt in projectvorm aangeboden. Drie grote projecten die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: “onder water”, “Terug in de tijd” en “de wereld om ons heen”. Verschillende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en natuurkunde worden geïntegreerd aangeboden.

Talenten ontwikkelen

Alle leerlingen volgen vanaf september op vrijdagmiddag een workshop. Die workshops zijn hoogwaardige lessen gegeven door mensen vanuit hun eigen passie. Dit kunnen ouders, dorpsbewoners of professionals zijn. De leerlingen zien het talent van degene die de workshops verzorgt en durven daardoor ook zelf hun talent te laten zien. Kinderen maken op deze manier kennis met verschillende talenten.

Bewegen en leren

Bewegen en leren gaat hand in hand. Wij hebben er bewust voor gekozen om 2x in de week te gymmen. Daarnaast kiezen wij ook veelvuldig voor bewegingsactiviteiten in onze lessen.

Combi van 3

Dit schooljaar geven we les in een drie combi. De groepen 1 & 2 & 3 zijn samengevoegd tot één groep en de groepen 4 & 5 & 6 ook. De kinderen leren van en met elkaar. Waar nodig krijgen ze apart instructie en waar het kan, leren en spelen ze samen.

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Inspectierapport

De Inspecteur Kinderopvang controleert of de kwaliteit van de opvang voldoet aan de wet en regelgeving. Dat gaat bijvoorbeeld over veiligheid, inrichting, groepsgrootte, en het pedagogisch beleid. Het rapport over it lyts finster vindt u hier:
- Inspectie Kinderopvang

Onze leerlingenraad

De leerlingenraad van dit schooljaar bestaan uit: groep 4 en 5; Ferre Dunnewind, Lidewij van der Tocht en Dycke Wildeboer (reserve). Uit groep 6,7 en 8 zijn het Norah Rozenboom, Berend Zijlstra, Thyme Dunnewind en Silke Deinum (reserve). 
Deze leerlingen zijn gekozen door de eigen groep om zitting te nemen in de leerlingenraad. Elke maand wordt er eerst een klasse vergadering gehouden en daarna bespreken ze het reilen en zeilen van it iepen fnster met de directeur.
Vragen, opmerkingen en tips worden erg serieus genomen. Zo heeft de leerlingenraad ervoor gezorgd dat er zeep en luchtverfrissers komen in de wc. Zijn ze heel blij met de veranderingen die plaatsvinden op it iepen finster en willen ze nog meer dansles. Ze hebben tips voor het plein en denken mee over samenwerkingsopdrachten binnen school.

Ikc-raad

Binnen ons kindcentrum voegden we onze Medezeggenschapsraad en Oudercommissie samen tot een Ikc-raad. De raad praat mee over belangrijke zaken die te maken hebben met ons kindcentrum. Voorbeelden daarvan zijn nieuw beleid, veiligheid op school, schoolplan, schoolgids en de begroting.
De directeur en het bovenschools management moeten naar de argumenten van de Ikc-raad luisteren. Samen werken we er aan om de kwaliteit van ons onderwijs en onze opvang te verbeteren.
Vergaderingen van onze Ikc-raad zijn openbaar en ouders mogen aanschuiven. Ook de verslagen zijn altijd openbaar en kunnen worden ingezien.


De Ikc-raad bestaat uit:

Wilhelmina Achterberg (leerkracht)
Nynke Adema (leerkracht)


Saskia Lageveen (voorzitter, oudergeleding) Wieke Zondervan(oudergeleding)

Voor vragen kunt u terecht bij Saskia Lageveen. Stuur een mail naar ikcr.itiepenfinster@cbo-nwf.nl 

Aanmelden bij it iepen finster

Wanneer u voor uw kind of kinderen peuteropvang of een basisschool zoekt nodigen we u van harte uit hier op it iepen finster een kijkje te komen nemen. Graag gaan met u in gesprek. Dat geeft u de kans te vertellen over uw kind en ons de kans u te vertellen over ons kindcentrum. Wij hanteren geen wachtlijst
Bel ons voor een afspraak. Ons nummer is 0517-64 14 24

Wanneer u uw kind wilt aanmelden dan vragen we u het aanmeldformulier in te vullen. U download dat hier. We vragen u ons te bellen (0517-64 14 24), of gebruik te maken van dit aanmeldformulier.

Brenda Oostra
(directeur)


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>