MR
De school heeft net als alle andere scholen een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten twee ouders en twee personeelsleden, die samen de ouders en het personeel van onze school vertegenwoordigen.

Bij belangrijke zaken binnen de school, zoals de hoogte van de ouderbijdrage, de inhoud van de schoolgids en het schoolplan, is instemming van de MR een vereiste. Ook heeft de MR adviesrecht, bij bijvoorbeeld verbouw- of fusieplannen.
Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit vier ouderleden onder leiding van de directeur. Zij behartigen de belangen van ouders en kinderen, en waken bovendien over de kwaliteit en identiteit van de school. Dat doet ze ondermeer door:
  • mee te denken over het beleid van de school
  • gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van de school
  • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat
GMR
Elke school van de vereniging heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden van de school. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit 12 leden. In de raad zijn niet alle scholen vertegenwoordigd. De MR behandelt zaken die voor de eigen school belangrijk zijn, de GMR is er voor de bovenschoolse - en verenigingsaangelegenheden. De MR en GMR werken aan de hand van een vastgesteld reglement. Daarnaast hanteren wij een basisstatuut Medezeggenschap.

De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor personeel en ouders. De vergaderdata zijn voor het gehele schooljaar vastgesteld en worden via de websites van de scholen (MR) en de vereniging (GMR) bekend gemaakt.

http://www.cbo-nwf.nl/p/Organisatie/cbo-nwf%7C31e8...
Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.